Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

-pochodzą z różnych źródeł

-opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  1. Niektóre dane ze względu na swoją specyfikę zostały opublikowane w postaci tabel i wykresów.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.


 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest st. sierż. Aleksandra Serafin, adres poczty elektronicznej aleksandra.serafin@po.policja.gov.pl , tel. 77 32 232. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisane zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówił realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich : http://www.rpo.gov.pl


 

Dostępność architektoniczna Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach

  1. Budynek główny – KPP Szamotuły posiada jeden obiekt siedziby, który znajduje się przy ul. Polnej 3 w Szamotułach. W obiekcie tym znajdują się wszystkie wydziały i komórki jednostki, dzięki czemu interesant ma możliwość załatwienia większości swoich spraw. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzi 10 schodów w jednym ciągu komunikacyjnym. Brak windy zewnętrznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy budynku Komendy znajdują się miejsca parkingowe poziomo oznakowane, również te, które są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową.


 

Na ścianie frontowej budynku znajduje się dzwonek przywoławczy.


 

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.


 

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika.


 

Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku. Żadna z nich nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.


 

Obiekt posiada oznakowania ewakuacyjne.

Powrót na górę strony